نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا را بصورت متداول بروزرسانی کنید تا از آخرین امکانات نرم افزار بهرمند شوید.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه ساختمانی پارسا به نسخه 4.3.1.4 بروزرسانی شد

 

نسخه: 4.3.1.4

تاریخ بروزرسانی: 1397/06/30

تغییرات:
- رفع مشکل عدم حذف مهندسین {فرم مهندسین قراردادها}
- بهینه سازی پنجره هشداره اتمام دوره پشتیبانی {فرم اصلی}
- رفع مشکل نمایش اعشار نتایج آزمایش ها {گزارش ها و متن پیامک های ارسالی}
- بهینه سازی گزارش چاپی {گزارش صورتجلسه 90 روزه}
- بهینه سازی گزارش چاپی {فرم لیست نمونه هایی که هنوز وارد آزمایشگاه نشده اند}
- اضافه شدن امکان نمایش میانگین مقاومت فشاری نمونه ای و استوانه ای به گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان قم {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی گزارش چاپی شیت نظام مهندسی اختصاصی استان قم {فرم آزمایش بتن}
- بهینه سازی گزارش چاپی {فرم شکست نمونه روزانه}
- کنترل نسخه نرم فزار و نسخه لیسانس
- رفع برخی از خطاهای نسخه قبلی

 

بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد.Saturday, September 22, 2018

« بازگشت